Línies educatives

A Mirades en base a la diversitat i individualitat de cada infant, es prenen i utilitzen, de cada pedagogia, aquells recursos, eines, premisses i orientacions que millor s’adaptin al ritme i desenvolupament de l’infant. A més a més, és possible que durant un temps, l’infant necessiti un tipus de pedagogia i més endavant un altre, doncs els infants no són caixes tancades, sinó petits éssers vius en ple creixement i desenvolupament a tots nivells.

Per aquest motiu, a Mirades ens agrada tenir present les aportacions de la Rebeca Wild (Educació Lliure), Elionor Goldschmied, Maria Montessori, l’Educació Viva, Emi Pikler, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), Rudolf Steiner (Waldorf) i d’altres. Alhora, sempre que així és possible, s’assisteixen a tallers, xerrades, cursos i altres activitats per anar fent reciclatge i formació continua tant sobre pedagogies com altres temes relacionats amb l’atenció i criança dels infants.

Tanmateix tindrem molt present la importància de la participació i col.laboració de les famílies en aquest projecte, sense elles no tindria cap sentit. L’infant ha de percebre que hi ha una coherència entre la seva vida familiar i el dia-dia a l’escoleta Mirades. Per aquest motiu s’intentarà, dins la mesura possible, que les famílies puguin ser copartícips de la vida a Mirades a través d’activitats i propostes familiars que permetin la triangulació infant-família-acompanyant i alhora sentin “més seu” l’espai Mirades.

cuinar